Yönetmelik

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TASARRUF EKONOMİSİ VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  –  (1)  Bu  Yönetmelik,  4/11/1981  tarihli  ve  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  7  nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 2. Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 3. Müdür: Merkezin Müdürünü,
 4. Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
 5. Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
 6. Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 1. Kamu ve özel kesimde kaynakların etkin kullanımı ve üretim sürecinde teknolojik yenilenmeyi teşvik eden araştırmalar yapmak, projeler sürdürmek.
 2. Yerli makine-teçhizat üretimine yönelik yatırım projelerine işgücü ve teknolojik destek vermek, bu yolla yerli üretimin fiziki altyapısının geliştirilmesine katkı sağlamak.
 3. Üretimde, daha nitelikli hammadde ve malzeme kullanımı, iş gücünün donanımının iyileşmesi, firmaların organizasyon yapısının yenilenmesi, Ar-Ge yoluyla yeni ürün ve/veya üretim süreci geliştirilmesi gibi konularda, Üniversite-sanayi işbirliği alanları oluşturmak.
 4. Özel kesimin, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine işgücü ve teknolojik destek sağlamak, bu yolla üretim deseninin değişmesine, yeni ve daha kaliteli ürünler elde edilmesine, üretim ve dış ticaret yapısının değişmesine ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak.
 5. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda araştırmalar ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak; enerjinin, rasyonel kullanımı ve tasarrufu konusunda tüketicilerin bilinç seviyelerini artırmak, bu konularda kamu idaresinin yönlendirici ve düzenleyici rolünün ön plana çıkarılmasını sağlamak.
 6. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, mümkün olan en üst düzeyde değerlendirmeyi amaçlayan projelere yönelik Üniversite-sanayi işbirliği oluşturmak.
 7. Yenilenebilir enerjinin üretimi, pazarlanması ve tüketiminin ekonomi boyutunu ortaya koyarak, toplumun ve kamu idaresinin farkındalığını artırmak.
 8. Enerjinin verimli kullanımı için etkin araç-gereç ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla (Enerjinin rasyonel kullanımı, gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte, atık enerjinin geri kazanılması ve benzeri) karar vericilerin ve toplumun farkındalığını arttırmak.
 9. Endüstri 4.0 kapsamında; verimlilik arttırma, risk azaltma, gelirleri arttırma ve yeni iş alanları yaratma konularında araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları projelerle desteklemek.
 10. Endüstri 4.0 vizyonunda; nesnelerin interneti platformu oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması ve nesnelerin interneti platformu ile veri analitiği ve süreç optimizasyonu yoluyla daha düşük maliyette ve daha kaliteli mal üretimini sağlayarak, şirketlere rekabetçilik kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapmak, projeler sürdürmek.
 11. İşletmelerde, yalın dönüşüm projelerine yönelik Üniversite-sanayi işbirliği oluşturmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

 1. Merkez, ulusal ve uluslararası eğitim programları, araştırma-inceleme ve uygulama, proje hazırlama ve yürütme faaliyetleri kapsamında aşağıdaki çalışmaları yapar:
  1. (Verimlilik analiz ve yönetimi) üretim, pazarlama ve satış süreçleri, kaynak kullanımı, finans yönetiminin analizi, ölçüm ve raporlama yeteneklerinin geliştirilmesi alanlarında verimlilik analizi ve yönetimi yapmak.
  2. İşletmelerin, Ar-Ge ve tasarım potansiyellerini ortaya çıkarmak.
  3. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin yönetimi ve sürdürülebilirliğine destek olmak.
  4. İşletmelerin, rekabetçi yapılarına uygun finansal yapı oluşturulması ve vergi planlamasına katkı sağlamak.
  5. İşletmelerde, enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması konularında çalışmalar yapmak.
  6. Düşük verimli araç-gereçlerin değiştirilmesi konusunda projeler üretmek.
  7. İşletmelerde, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim konusunda projeler üretmek.
  8. Endüstri 4.0 kapsamında, işletmelerin öne çıkan esneklik, kalite destek sistemleri, endüstriyel veri analitiği ve optimizasyon ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretmek.
  9. Şirketlere, Yalın Dönüşüm Modeli yaklaşımı doğrultusunda, yönetim ve uygulamalarda, yalın dönüşüm konularında projeler üretmek.
  10. Üretim değer zincirinde, endüstri 4.0 senaryoları üzerinde projeler üretmek.
 2. Kamu ve özel sektör kurumlarıyla işbirliği yaparak yukarıdaki konularda veya verimlilik ve rekabet gücünü arttıracak diğer alanlarda projeler hazırlamak, geliştirmek, yürütmek ve bu alanlarda araştırmalar yapmak. Kamu ve özel sektöre danışmanlık hizmetleri vermek, bu kapsamda, sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynaklarından yararlanarak ve ortak çalışma grupları kurarak ortak projeler üretmek, mevcut projelerine iştirak etmek.
 3. Uluslararası şirket, STK ve diğer kuruluşlara, enerji yönetimi, verimlik analizi ile yönetimi ve Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri konularında danışmanlık hizmeti vermek ve bu kuruluşlar için projeler geliştirip yürütmek ve eğitim programları düzenlemek.
 4. Yenilenebilir enerji üretimine eleman yetiştirmek, verimlilik ve rekabet gücünün gelişimini sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ulusal ve uluslararası diploma ve sertifika programları açmak.
 5. Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için destek vermek.
 6. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak eğitim programları açmak, projeler yürütmek ve araştırma/yayınlar yapmak, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek.
 7. Kamuoyunu bilinçlendirme, tanıtım ve benzeri çalışmalar yapmak.
 8. Üretilen bilgilerin, verilerin ve uygulama önerilerinin hem bilim hem özel kesim aktörleri hem de kamuoyu ile paylaşılması için araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan yayınlar yapmak.
 9. Yenilebilir enerji kaynaklarına yönelim konusunda, yapılan araştırmaları teşvik etmek ve bu araştırmaların yayınlanacağı, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
 10. Yerli ve yabancı doküman, mevzuat ve yayınları derlemek ve sanayinin, araştırmacıların ve öğrencilerin kullanımına sunmak.
 11. Yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak, raporlar hazırlamak.
 12. Yarışmalar, sokak röportajları, sosyal sorumluluk projeleri ve diğer etkinlikleri düzenlemek.
 13. Politika yapıcılar, sektör liderleri, kamu temsilcileri ve düzenleyicileriyle işbirliği yapmak.
 14. Ulusal, uluslararası ve küresel kuruluşlar, örgütler (Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve diğer) ve onlara bağlı olan kuruşlara projeler hazırlamak ve yürütmek veya mevcut projelere katılmak.
 15. Diğer üniversiteler ve eğitim kurumları için aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
  1. Eğitim programı tasarlamak ve içerik geliştirmek.
  2. Eğitim programları için doküman sağlamak (Ders kitabı, vaka çalışması, uygulamalı soru ve çözümleri).
  3. Eğitimcinin, eğitim programını düzenlemek.
  4. Öğrenciler için eğitim programları hazırlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. Müdür.
 2. Yönetim Kurulu.
 3. Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün, görevden alınmasında da aynı yöntem uygulanır. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, ihtiyaç duyması hâlinde, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak, üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür, kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması hâlinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün, altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda, Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. Merkezi temsil etmek.
 2. Merkezi temsilen, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslararası işbirliği anlaşmaları yapmak ve uygulamak.
 3. Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
 4. Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
 5. Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.
 6. Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen en az üç üye olmak üzere, varsa müdür yardımcısı ile birlikte (Müdür yardımcısı yoksa, Müdürün önereceği, Üniversite öğretim elemanı veya sektör profesyoneli olan bir diğer üye ile birlikte) toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar, oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
 2. Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
 3. Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.
 4. Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
 5. Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini kabul etmek ve/veya Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.
 6. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, meslek kuruluşları, STK’lar ve benzeri kuruluşlar ile yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek, gerekli olan işbirliği anlaşmalarını imzalamak ve uygulamak.
 7. Müdürün, Danışma Kurulunun ve merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek, bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.
 8. Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.
 9. Merkezin ulusal ve uluslarararası eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.
 10. Danışma Kurulu önerilerini değerlendirerek sonuca bağlamak. ı) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla 30 üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler, yeniden görevlendirilebilir.

 1. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde, Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.
 2. Danışma Kurulu toplantılarında, toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.
 3. Gerekli hallerde toplantı gündemi ile ilgili olarak Danışma Kurulunda sadece ilgili üyeler ile toplantı yapılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini, Yönetim Kuruluna sunmak ve gerektiğinde, faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; eğitim birimi, araştırma ve yayın birimi, proje birimi ile dış ilişkiler ve etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında ihtiyaç duyulacak başka merkez birimleri ve proje grupları da kurulabilir.

 1. Ana birimler de dâhil olmak üzere merkez birimleri, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, Proje Birimi altında ve onun eşgüdümünde yürütülür.
 2. Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Mekân, araç ve gereçler

MADDE 16 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekan, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

(2) Merkezce desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.